Eakr pohjat

InDesign-tiedostoina on laadittu pohjat myös ilmoituksille, käyntikortille, rollupille ja bannerille. Lomakepohja rahastojen (ESR ja EAKR ) yhteiseen viestintään:. EAKR -hankkeen maksatushakemuksen taustalomake hyödynnettäväksi yhteishankkeissa ja tuen siirto-hankkeissa. EAKR -loppuraportti Täyttöohje.

ESR TAUSTALOMAKE, ERITYISTAVOITE 8. Teollisuuden uusiutuminen luo pohjaa uudelle yrittäjyydelle, kasvulle ja. Euroopan aluekehitysrahaston ( EAKR ) TL 2:n hankehaku Satakuntaliitossa. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR -rahoitus. Uudistuvan teollisuuden toimintaympäristön kehittäminen luo pohjaa uudelle. ESR:n ja EAKR:n projektien hallinnointiin. Tausta käsittelyn pohjaksi ja ehdotus johtoryhmän hyväksyttäväksi:. Etelä-Karjalan liitto rahoittaa EAKR -hankkeita.

Samalla se antaa pohjaa muullekin samoja teemoja koskevalle kehittämiselle. Tämä viestintäsuunnitelma koskee Uudenmaan liiton koordinoimaa EAKR – hankerahoitusta. Rakennerahastoviestinnän ohjeet ja valmiit pohjat:. LUT:n pitkäaikainen tutkimus suurnopeusjärjestelmiin. Tämän EAKR -hankkeen tulosten avulla voidaan ennustaa jatkumoa tähän. Työhön on osallistunut laaja-alainen asiantuntijajoukko TEM:stä ja MMM:stä ja.

Toimijoiden omarahoitus ja kuntarahoitus n. Yhteensä koko kehittämisohjelma 4,02 M€. Tutkimusprojektissa syntyneet tulokset toimivat pohjana yritysten omalle tutkimus- ja. Aamupäivän aikana käytiin läpi EAKR -hankkeiden suunnitteluun. Pohjana kehittämistoiminnalle on maakuntaohjelma, joka ohjaa vahvasti. ESR- ja EAKR -hankkeet (ei koske yritystukihankkeita). Tarvittavat selvitykset ja apulomakkeet niiden.

Hanke luo pohjan Päijät-Hämeen alueelle käynnistyvälle uudelle liiketoiminnalle. Tärkein kriteeri on, että yrittäjällä on kokemusta työstään tai hän on hankkinut tarvittavan koulutuksen toimintansa pohjaksi. Cities, Sustainable Cities Commission. Webbisivu on toteutettu WordPress- pohjalla ja se sijaitsee Metropolian palvelimella.

Flat rate on EAKR:ssa 20 % ja ESR:ssa 17 % hankkeen hyväksyttävistä. Flat raten laskennan pohjana olevien palkkakustannusten. EAKR:stä ja koheesiorahastosta tukea kattavaa. Pohjois-Suomen EAKR -toimenpideohjelman seurannasta ja täytäntöönpanon. Päätös EAKR -projektin "RAMBO – Reippaaseen kasvuun AMB. Tämä osatehtävä luo pohjan seuraaville työpaketeille. Mitoitus ja suunnittelu sekä mitoitus- ja suunnittelutyökalun luominen. Juha Sipilän hallituksen keskeisenä tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva.

Suomessa yksi yhteinen ohjelma (ESR ja EAKR ) Ohjelmaa toteutetaan kahdella. Alueellisissa EAKR – ja ESR -ohjelmissa rahoituspäätös tehdään vasta sen jälkeen, kun. Länsi- Pohjan sote-palvelut integroidaan yhteen organisaatioon osana. Tänä päivänä Ilmatieteen laitoksen älykkään liikenteen tutkimus on vakaalla pohjalla. EAKR Sod5G-hankkeessa kehitetään ajoneuvojen. Seinäjoen seudun ilmastostrategiaa.

Euroopan Aluekehitysrahasto EAKR ) ja Tampereen kaupunkiseudun kunnat. Kokeilun positiivisten tulosten valossa luodaan pohjaa sille. Toimintalinja ja hallinnonala: EAKR TL 2. Tämä esiselvitys toimii pohjana mahdollisille tuleville bio ener- gia ter mi naa. Hanke sai rahoituksen Länsi-Suomen EAKR -ohjelmasta.

Selvityksen kautta luotiin edellytyksiä ja pohjaa alueellisen tuulivoiman rakentamiselle ja.