Rajaaita etäisyys

Aita tai muuri katsotaan tontin sisäiseksi silloin, kun sen etäisyys tontin rajasta on vähintään yhtä suuri kuin sen korkeus maan pinnasta. Kiinteistöjen välisen raja – aidan rakentamiseen tai pensasaidan istuttamiseen tulee olla. Kuinka luvattoman pensasaidan poistaminen käytännössä onnistuu? Rivitalonaapurillamme on luvaton aita rajalla, kuinka se saadaan poistettua?

Tonttien välisen raja – aidan tekemiseen tulee aina olla naapurien suostumus. Aitaa ei katsota raja-aidaksi, mikäli rakennetun aidan etäisyys naapurin rajasta on.

Tarvitaanko piharakentamiseen lupa?

Rajaaita etäisyys

Onko olemassa standardia, mikä on aidan etäisyys tontin rajasta? Kysymys on kahden tontin väliin tulevasta aidasta. Kuinka lähelle naapurin tontin rajaa saa aidan rakentaa ilman hänen suostumustaan. Tonttien rajalle rakennettu aita saattaa aiheuttaa närää naapurien välillä. Pahimmillaan riita ratkeaa vain niin, että kumpikin osapuoli rakentaa oman aitansa. Lahdessa näin Naapurintontin rajalle rakennettava kiinteä aita tulee. Aita on rajasta reilusti puolen metrin päässä ja oksia ei ole naapurin puolella.

Pensasaidan etäisyys tiestä, onko yleisiä ohjeita.

Muuramen kunnan rakennusjärjestys voimassa

Rajaaita etäisyys

Mien lähelle naapurin tontin rajaa saa rakentaa. Aita tulee ilman naapurin suostumusta sijoittaa vähin- tään 0,5 metrin etäisyydelle rajasta. Katua tai muuta kaupungin omistamaa yleistä aluetta vastassa oleva. Tontin sisäisen aidan tai tukimuurin rakentamiseen. RAKENNUKSEN ETÄISYYS NAAPURITONTIN RAJASTA. Tietyn rajan jälkeen edellytetään toimenpidelupa – ja tiukimmillaan on. Mikäli muurin päälle on tarkoitus rakentaa aita, käsitellään tukimuurin.

Tietoisena siitä, että rakennuksen etäisyys naapurin rajasta tulee olla. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi aidan sijainti tontilla, erityisesti etäisyys. Rakennuksen etäisyys rakennuspaikan rajasta ja tontin sisäisen rakennusrajan ylit- täminen. Rakennusten sijoittelu ja etäisyydet suhteessa tontin rajaan. Aidan rakentaminen kadun vastaiselle rajalle. TONTIN RAJAN YLITTÄMINEN KATUALUEEN TAI MUUN YLEISEN ALUEEN. Rakennusjärjestyksessä on määrätty, että kiinteän aidan rakentaminen on luvanvarainen muualla paitsi.

Jos aita rakennetaan oman tontin puolelle tontinrajan välittömään läheisyyteen naapurin. Piirroksessa tulee näkyä aidan etäisyys. Muu kuin istutettava aita edellyttää rakennusvalvontaviranomaisen luvan. Tontin numero 4 kohdalla aita on tontin rajassa kiinni, tontin 3 rajasta se.

Joensuun kaupungin rakennusjärjestys

Rajaaita etäisyys

Päätöksessä on mainittu, että Heinolan. Aita voidaan sijoittaa rajan päälle, jos naapurin kanssa. Rakennuksen tai rakennelman etäisyyden rakennuspaikan rajasta. Tontille tai rakennuspaikalle rakennettava aita, ellei sitä sijoiteta rajalle.

Asemakaavassa määrätyn rakennusalan rajan ylittäminen. Ilman naapurin hyväksyntää aita tulee sijoittaa vähintään. Rakennuksen sijainti rakennuspaikalla ja etäisyys rantaviivasta. Suuria puita istuttaessa tulee niiden etäisyyden rakennuksista sekä naapurin rajasta olla riittävä. Tontin rajan ylittäminen katu- tai muulle yleiselle alueelle. Asemakaava- alueiden ulkopuolella rakennuksen etäisyys rakennuspaikan rajasta tulee. AITAAMINEN kiinteän aidan korkeus enintään 1,2 metriä. Aita on sijoitettava kokonaan omalle tontille ( etäisyys rajasta väh.

0,5 m).