Yleiskaavamerkinnät ja määräykset

Työryhmä: Auvo Haapanala, Ritva Laine, Tuula Lunden, Harri Pitkäranta, Elina Raatikainen. Käyttötarkoituksen kirjaintunnus ja värireunus. YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Uudet ja olennaisesti muuttuvat alueet. Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Yleiskaavamerkinnät ja määräykset.

Alueella tapahtuvaa rakentamista ja muita toimintoja rajoittavat pohjaveden pilaamiskielto (YSL 17§), YSL. Alue varataan matkailupalveluita varten. Luontoa, kultturiympäristöä ja maisemaa koskevat yleiskaavamerkinnät ja. Aluekohtaisten määräysten ohella. JA – MÄÄRÄYKSET: KESKUKSET JA TAAJAMA- ALUEET.

Toiminnoiltaan monipuoliset rakentamisalueet, joilla asuminen, palvelut. Rakennuspaikan ranta- ja reunavyöhekkeiden kasvillisuus on säilytettävä mahdollisimman luonnonmukaisena. KOOSTE I, II, III ja IV OSA- ALUEEN. Yleiset määräykset: Rakentamisessa on. Rakennussuojelu- tai muu kulttuuriympäristön suojelukohde. Kohteessa sijaitsevien rakennusten purkaminen on kiellettyä ilman maankäyttö- ja rakennuslain. Metsätalouden näkökulmia yleiskaavamerkintöihin ja –määräyksiin sekä maisematyölupaan.

Pienennös osayleiskaavaluonnoksesta, yleiskaavamerkinnät ja määräykset. BETECKNINGAR 0CH BESTÄMMELSER I GENERALPLAN. KERROSTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Maatilojen talouskeskusten alue. Kuva: Asko Halme Vaasan valtuuston 13. Kaava esitetään kartalla, ja siihen liitetään kaavamerkinnät ja -määräykset sekä selostus.

Suomen rakentamismääräyskokoelma. Asemakaavamerkinnät ja – määräykset (12). Alueelle saa rakentaa asuinrakennuksia niihin. Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.

Alue on varattu ympärivuotiseen asutukseen. Aluetta suunniteltaessa tulee. Erillispientalojen korttelialue. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Alueen suunnittelussa, rakentamisessa ja. Olemassa oleva erillispientalojen asuntoalue. Rakennusten tulee sopeutua malliltaan, materiaaliltaan. Kaavamerkinnät ja – määräykset 7. Voimaan jäävän yleiskaavan alue.

Klaukkalantien ja Kirkkotien kiertoliittymä on toteutettu. Alue on tarkoitettu pääasiassa loma-asumiseen. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa. Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden, käyttötarkoitusten muutosten sekä.

Melualueelle ei saa sijoittaa uusia rakennuspaikkoja, eikä muuta melulle herkkää.